Algemene voorwaarden - Totaalprojecten

Algemene voorwaarden

1. Offertes

Onze offertes zijn 1 maand geldig, indien bij goedkeuring van onze offerte de geldigheidsdatum overschreden werd heeft ZeDreno BVBA het recht deze offerte aan te passen met betrekking tot de indexering van materialen en uurlonen.

Alle (meer)werken niet opgenomen in onze offerte wegens “niet besproken”, “per vergetelheid van ZeDreno BVBA” “nadien extra bij gevraagd door de klant”, “extra werken door onvoorziene omstandigheden” of “om eender welke andere reden” werden niet in onze prijs opgenomen. Deze zullen pas uitgevoerd worden aan de hand van een “bijkomende offerte” of “in regie aan 42€ per uur + materiaalkost”, na schriftelijke goedkeuring van de klant. Indien extra vervoer nodig is, evenals ophaling van materialen zullen deze extra uren ook aangerekend worden.

Alle materialen dienen gekozen te worden door de klant bij de door ZeDreno BVBA opgegeven toeleveranciers. Deze zullen na schriftelijke goedkeuring van onze offerte door ZeDreno BVBA in bestelling genomen worden zodat de klant het recht heeft op het verlaagd 6% btw tarief. Indien de klant de materialen toch zelf aankoopt heeft ZeDreno BVBA het recht de plaatsingsprijzen van deze materialen te vermeerderen met 25%. Onze plaatsingsprijzen zijn alleen geldig wanneer de materialen via ZeDreno BVBA besteld worden. Indien de klant zelf onderhandelt met de leverancier voor een extra korting waardoor ZeDreno BVBA gedeeltelijk of volledig haar aannemerskorting verliest heef ZeDreno BVBA het recht de plaatsingsprijzen van deze materialen te vermeerderen met 25%.

Een mail van de klant met daarin een positieve reactie op onze offerte wordt als schriftelijke en wettige goedkeuring aanvaard.

Bij een goedgekeurde offerte die wordt geannuleerd 3 (of minder) weken voor de start der werken behoudt ZeDreno BVBA het recht deze offerte gedeeltelijk aan te rekenen als vorm van schadevergoeding. Hierbij wordt een vast percentage van 25% aangehouden. Voor werken die geannuleerd worden meer dan 3 weken voor de start der werken is dit een vast percentage van 15% van de totaalsom van de werken. Eventuele materialen die door ZeDreno reeds werden besteld voor de klant en dewelke niet geannuleerd kunnen worden bij de toeleverancier zullen wij ook doorfactureren aan de klant.

Onze prijzen zijn projectprijzen en niet afhankelijk van de duur der werken.

2. Betalingen:

De facturatie zal in meerdere schijven gebeuren afhankelijk van de omvang der werken, schijf 1 voor aanvang van de werken, schijf 2 tijdens de werken en schijf 3 na uitvoering an de laatste afwerkingen en na oplevering. De klant dient enkel en betaling uit te voeren na ontvangst van een factuur.

Indien ZeDreno BVBA voor de start der werken het attest van 6% btw tarief (wordt door ZeDreno BVBA opgestuurd aar de klant bij de offerte) niet heeft mogen ontvangen van de klant is ZeDreno BVBA verplicht te factureren aan het 21% btw tarief. Wanneer hebt U recht op het verlaagde btw tarief: indien de verbouwing in België gebeurd aan een woning ouder dan 5 jaar.

Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 7 kalenderdagen, indien deze datum overschreden wordt behoud ZeDreno BVBA het recht de werken stil te leggen zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld of schadevergoedingen op eender welke manier dan ook te hoeven betalen.

Elke factuur waartegen binnen de 7 kalenderdagen na aflevering geen aangetekend protestschrijven wordt ontvangen, wordt als definitief aanvaard beschouwd.

In geval van niet betaling op de vervaldag wordt verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd en dit van rechtswege vanaf de vervaldag tot integrale betaling en zonder ingebrekestelling.

Daarbij, in geval van niet betaling op de vervaldag wordt het verschuldigd bedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding vermeerderd met 15% met een minimum van 100€.

In geval van betwisting zijn enkel bevoegd: de Rechtbanken van Antwerpen, te weten het Vredegerecht van het 50 Kanton te Antwerpen de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Rechtbank van Koophandel en dit onverminderd de artikelen 622 e.v. Ger. W. In geval van betwisting is de Belgische wet van toepassing.

3. Planning:

Alle materialen of toestellen dienen tijdig door de klant gekozen te worden bij één van onze leveranciers. Indien deze te laat worden gekozen waardoor de vooropgestelde planning niet tot een goed einde kan worden gebracht is ZeDreno BVBA hiervoor niet verantwoordelijk. Sanitaire en CV toestellen kunnen best 6 weken voor de start der werken ekozen worden, vloer- en wandtegels 4 weken voor de start der werken.

ZeDreno BVBA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor leveringen van haar toeleveranciers, ook niet wanneer alle materialen tijdig gekozen werden.

De door ons opgegeven start- en einddatum zullen zo goed mogelijk gerespecteerd worden, zodat de badkamer/keuken geplaatst kan worden zoals gepland, doch kunnen binnenin de planning steeds verschuivingen gebeuren.

Indien ZeDreno BVBA werken moet uitvoeren in samenspraak met derden zullen deze zich moeten aanpassen aan onze planning, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. ZeDreno BVBA kan enkel verantwoordelijk worden gesteld voor eigen werken en eigen planning. Indien onze planning moet aangepast worden door externe omstandigheden (planning, werken of leveringen van andere personen of bedrijven die niet volgens afspraak verlopen) kan ZeDreno BVBA hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld, noch kunnen deze een invloed hebben op eventuele betalingen van onze facturen.

ZeDreno BVBA zal ten allen tijde haar uiterste best doen om onvoorziene omstandigheden, extra werken en nieuwe planningen zo snel en correct mogelijk uit te voeren, zodat de klant zo weinig mogelijk hinder hiervan ondervindt. Enkel ZeDreno BVBA is bevoegd haar eigen planning te maken.

Wij zullen ’s morgens op de werkvloer arriveren tussen 7u00 en 9u00. Dit kan door omstandigheden soms uitlopen (file, ophalen materiaal, dringende interventie…). Wanneer zo op voorhand vermeld kunnen wij ook later op de dag arriveren.

4. Extra meldingen:

Sanitaire werken:

Bij binnenmuren (enkel steens) met een dikte van 9cm of dunner (bezetting niet meegerekend!) is het vaak onmogelijk om eventuele sanitaire leidingen in de muur te slijpen en te boren, zonder de andere kant van de muur eventueel te beschadigen, sanitaire inbouwkranen of hulpstukken zijn 5cm diep. Deze eventuele beschadigingen hebben niets te maken met onvoorzichtigheid of brute kracht, wel met de dikte van de muur en de gebruikte materialen hiervoor (vooral oudere gebouwen met nog gevelstenen als metselwerk binnenmuur). Indien ZeDreno BVBA toch werken in deze muren moet uitvoeren zullen wij met uiterste voorzichtigheid te werk gaan maar kunnen wij niet garanderen dit te kunnen zonder eventuele beschadigingen. Indien er aan de andere kant van de muur toch een beschadiging zou ontstaan, zal ZeDreno BVBA de herstellingswerken van de bezetting hiervan op zijn kosten nemen, herstelling van verf en behang zijn ten koste van de klant. Bij muren van 10 cm en dikker (bezetting niet meegerekend!) zijn alle herstellingskosten ten koste van ZeDreno BVBA.

Pleisterwerken volgens toleranties WTCB:

Onze pleisterwerken waarover later betegeling komt, zullen worden uitgevoerd als “Niveau 1, voor gebruik in zones waar de afwerking van het oppervlak niet belangrijk is” van de Europese norm NBN EN 13914-2 en afwerkingsgraad “niet geëffende bepleistering” hebben volgens de TV199.

Onze witte bezettingswerken die in het zicht blijven zullen worden uitgevoerd als “Niveau 3, om beschilderd te worden met een matte verf of om voorzien te worden van een gladde bekleding” volgens de Europese norm NBN EN 13914-2 en afwerkingsgraad “Normale afwerkingsgraad (plamuren door de schilder)” volgens de TV199.

Gyprocwerken:

Onze Gyproc wordt afgesmeerd volgens de normen F2A van het WTCB.

Vloerwerken:

Indien de klant opteert om enkel de oude vloertegels te verwijderen en de nieuwe tegels op de bestaande chape te plaatsen kan ZeDreno BVBA geen garantie geven op een goede bestaande ondergrond. Als blijkt dat, na verwijdering van de oude vloertegels, de chape moet uitgevlakt (egalisatie) worden zal ZeDreno BVBA deze werken uitvoeren als meerwerk (lees rubriek 1: offerte). Als blijkt dat na verwijdering van de oude vloertegels de chape ook moet verwijderd worden en een nieuwe chape moet gelegd worden zal ZeDreno BVBA deze werken uitvoeren als meerwerk (lees rubriek 1: offerte).

Onze legprijzen zijn berekend op vloertegels vanaf een grote van 900cm² (=30cm op 30cm), indien de klant na opmaak van onze offerte een kleinere tegel kiest, zal ZeDreno BVBA haar offerte (plaatsingsprijs van de vloertegel) hieraan aanpassen, dit geld ook voor mozaïek en cementtegels.

Onze legprijzen zijn berekend op wandtegels vanaf een grote van 100cm² (=10cm op 10cm), indien de klant na opmaak van onze offerte een kleinere tegel kiest, zal ZeDreno BVBA zijn offerte (plaatsingsprijs van de wandtegel) hieraan aanpassen, dit geld ook voor mozaïek en cementtegels.

Het aantal vierkante meter te bestellen vloer- of wandtegel wordt berekend op basis van onze opmeting ter plaatse, of door een op de klant meegegeven grondplan. Hier wordt steeds 10% bijgerekend m.b.t. snijverlies. Daar het meestal onmogelijk is om tot op de tegel de juiste hoeveelheid te berekenen en te bestellen worden alléén volle dozen na plaatsing terug genomen vanaf de 3de overblijvende doos per tegelsoort. Vaak moet nog gekozen worden waar met een hele tegel te beginnen, waar te eindigen, welk verband te volgen, welke tegelgrootte, moeten de tegels per volle doos besteld worden of kan dit per stuk (hangt af van tegelkeuze), enz.

Menu